METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂȘURARE  A EXAMENULUI DE ADMITERE 2017

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII

La seminariile teologice ortodoxe, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au media generală de absolvire a claselor V-VIII minimum 7,00 şi media la purtare în clasele V-VIII minimum 9,00.
La solicitarea conducerii cultului ortodox, pot fi admişi la seminariile teologice liceale ortodoxe, cursuri de zi, pe locurile rămase libere, şi vieţuitori din mănăstiri, absolvenţi de gimnaziu, care au depăşit vârsta de 18 ani.
Înscrierile se fac la unităţile şcolare respective. Dosarul de înscriere va cuprinde:

 • cerere de înscriere;
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificat de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională din clasa a VIII-a;
 • foaie matricolă pentru clasele V – VIII, cu calculul mediei generale;
 • anexa la fişa de înscriere, urmând ca, ulterior, să se aducă şi fișa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învățământ gimnazial;
 • fişa medicală (original) a candidatului de la naştere până în prezent şi adeverinţă medicală cu vaccinările (aviz epidemiologic);
 • certificat de botez (ortodox) – copie legalizată;
 • recomandarea Consiliului parohial;
 • binecuvântarea Chiriarhului locului (a Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop PIMEN).

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.
La seminariile teologice ortodoxe se organizează probe de aptitudini, care constau din probe orale şi probe scrise.

PROBA ORALĂ constă în:

 • verificarea dicţiei prin:
 • rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfânta Treime, Tatăl nostru, Psalmul 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;
 • verificarea aptitudinilor muzicale prin:
 • intonarea uneia din următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Cu noi este Dumnezeu, Doamne al puterilor, Troparul Învierii, Tatăl nostru, Troparul Rusaliilor, Fie numele Domnului binecuvântat, Binecuvântat eşti Hristoase Dumnezeul nostru, Colinde cu conţinut religios;
 • intonarea unui cântec patriotic: Deşteaptă-te române, Limba noastră – Al. Cristea, Ţara Mea – D.G. Chiriac, Imnul eroilor – I. Brătianu, Pui de lei – I. Brătianu;
 • verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei “Do” Major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.
 •  verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis / respins.

PROBA SCRISĂ constă în:

Lucrare scrisă la Religie, cu durata de două ore şi se apreciază cu note de la 1 la 10.
Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de religie, clasele a VII-a şi a VIII-a şi se fixează prin tragere la sorţi de către elev, în faţa candidaţilor şi a comisiei, la începutul examenului, din următoarea tematică:

 • Dumnezeu se descoperă oamenilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție.
 • Crearea lumii.
 • Hristos, Lumina lumii: Vindecarea orbului din naștere.
 • Rugăciunea în viața creștinului.
 • Sfânta Liturghie – întâlnirea cu Hristos.
 • Legea cea nouă – Fericirile.
 • Crezul – sinteza învățăturii de credință.
 • Pilda semănătorului – primire și împlinire a cuvântului lui Dumnezeu.
 • Biserica – locaș de închinare.
 • Răbdare și încredere în Dumnezeu – Dreptul Iov.

 

Bibliografie:

 • Sfânta Scriptură;
 • Mica Biblie;
 • Învăţătura de Credinţă Ortodoxă;
 • Manualul de Religie pentru clasa a VII-a;
 • Manualul de Religie pentru clasa a VIII-a.

Notă: 
 1. Conducerea seminarului propune componenţa comisiei de examen, care va fi aprobată de inspectoratul şcolar.

 • Până la sfârşitul timpului de elaborare a fiecărei lucrări scrise, comisia va afişa baremul de evaluare și notare.

3. Proba orală este apreciată cu calificativul admis sau respins. Candidații care la proba orală obțin calificativul respins, nu mai susțin proba scrisă și sunt declarați respinși la probele de aptitudini. Probele scrise şi cele practice vor fi evaluate cu note de la 1 la 10. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6,00
4. Nota finală la probele de aptitudini, la specializarea teologie ortodoxă, este nota obținută la proba scrisă.
5. Media finală de admitere se calculează astfel:

APT + 3 x MA = MFA,  unde:
4

APT  = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere obţinută conform art.4 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat;
MFA = media finală de admitere.

6. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face conform criteriilor prevăzute în metodologia de admitere. Dacă egalitatea persistă după aplicarea criteriilor de departajare prevăzute în metodologia de admitere, departajarea se va face după nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.
7. La probele orale și practice nu se admit contestații. La proba scrisă se admit contestații. Reevaluarea lucrărilor ale căror rezultat au fost contestate și afișarea rezultatelor finale se desfășoară în perioada prevăzută în calendarul admiterii.
8. Candidaţilor respinşi la probele de aptitudini li se înapoiază dosarele şi vor fi îndrumaţi să se înscrie la alte licee.

CALENDARUL ADMITERII

DATA LIMITĂ / PERIOADA

EVENIMENTUL

SESIUNEA MAI - IUNIE 2017

18 - 19 mai 2017

- Eliberarea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini

22 – 23 mai 2017

- Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

24 - 27 mai 2017

- Desfăşurarea probelor de aptitudini

29 mai 2017

- Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini

- Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini

31 mai 2017

- Afişarea rezultatelor finale în urma contestaţiilor la probele de aptitudini

14 iunie 2017

- Actualizarea listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați

3 iulie 2017

- Validarea și afișarea listei candidaților admiși la liceele la care s-au susținut probe de aptitudini

4 iulie 2017

- Ridicarea, de la liceele vocaționale, a fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

04 septembrie 2017

- Înscrierea candidaţilor pentru probele de aptitudini

05 - 06 septembrie 2017

- Desfăşurarea probelor de aptitudini

07 septembrie 2017

- Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini și rezolvarea eventualelor contestații

Ridicarea fişelor de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini

PENTRU MAI MULTE DETALII, PUTEȚI SĂ NE CONTACTAȚI LA TEL. 0330 803 657.